ข้อตกลงและเงื่อนไข
เวปไซด์  http://print.co.th ให้บริการโดย บริษัท ดิจิตอล  ออฟเซทท เอเชีย  แปซิฟิค จำกัด. (หมายเลขทะเบียนการค้า : 01055-3507-2531)  มีที่อยู่จดทะเบียนที่ 37/1 ซ.อร่ามดวงอุทิศ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 เป็นผู้ให้บริการ ผลิตสินค้า และ/หรือนายหน้าตัวแทน ทั้งหมด โปรดอ่านและพิจารณาข้อตกลงและเงื่อนไขทางกฎหมายระหว่างคุณกับเรา ก่อนตัดสินใจซื้อ ข้อตกลงและเงื่อนไขอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ บริษัท ดิจิตอลออฟเซต เอเชียแปซิฟิค จำกัด แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ info@print.co.th.
1. ทั่วไป
การลงทะเบียนบัญชีลูกค้า
1. ลูกค้าก่อนทำการสั่งซื้อจำเป็นต้องสมัครสมาชิกและลงทะเบียนอีเมล์กับเรา และเมื่อคุณใช้อีเมล์ลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้ PrinT สามารถติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
2. เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องยอมรับ ในขั้นตอนการสร้างบัญชี ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงอนุญาตให้ PrinT  และตัวแทนของเราสามารถจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผย (รวมถึงการถ่ายโอนไปต่างประเทศ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการใช้งานโดยตัวแทนของเรา การเก็บรวบรวม และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา และ / หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
เหล่านี้
3  สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
4. หากคุณต้องการลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล การอ้างอิงถึง "คุณ" หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ
5. คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องครบถ้วน และจะอัปเดตข้อมูลเท่าที่เราต้องการ หากพบข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง PrinT  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
6. คุณจะรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของคุณ หากพบการใช้งานที่คุณไม่ได้อนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย คุณมีหน้าที่แจ้งให้ทาง PrinT  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากมีสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ถูกสั่งซื้อโดยบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้น PrinT  จะทำการสอบสวน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้นอาจยังจำเป็นต้องถูกเรียกเก็บ
7. PrinT  จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย
8. หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโปรดติดต่อเราที่ info@print.co.th.
2.การสั่งซื้อ และ ขั้นตอนการชำระเงิน
1. PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อคุณได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PrinT 
2. ผลิตภัณฑ์และบริการของ PrinT  อาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง PrinT  ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมือนกันเมื่อสั่งใหม่ในเวลาต่อมา
3. PrinT  ยอมรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายรวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสดในการส่งมอบ และใบแจ้งหนี้เครดิต เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินคุณยอมรับว่า คุณมีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการใช้วิธีการชำระเงิน และ เราอาจให้คำแนะนำหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องปฏิบัติตามและตกลงก่อนใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก
4. PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณ หากการทำธุรกรรมถูกปฏิเสธคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องอาจถูกยกเลิก
5. คำสั่งซื้อจะดำเนินการต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้า รวมถึงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในสินค้านั้นๆ
6.การโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน (เช่นใบเสร็จการชำระเงินหรือสลิปเงินฝาก)
ราคา สินค้า บริการ และการส่งเสริมการขาย
1. ราคาในเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีอากรหรือภาษีศุลกากรอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2. ราคาไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าจัดส่ง และค่าประกันการจัดส่ง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณร้องขอหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เช่นการพิมพ์หลักฐาน)
3. หากคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศคุณต้องเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินและเป็นในนามบริษัทเท่านั้น
4. print ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธคูปองหรือราคาโปรโมชั่นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ
5. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดจริง PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีราคาไม่ถูกต้อง(ตัวอย่างเช่น หากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ทำให้เกิดการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์หรือที่อื่น ๆ)
แนะนำวิธีการเตรียมไฟล์งานและบริการออกแบบ
1.เรามีตัวเลือกสำหรับการออกแบบสั่งซื้อสินค้าดังนี้ :
ออกแบบด้วยตัวเองผ่านโปรแกรมช่วยออกแบบออนไลน์
เลือกแบบสำเร็จรูปเพื่อแก้ไขผ่านโปรแกรมช่วยออกแบบออนไลน์
อัปโหลดไฟล์สำหรับลูกค้าที่มีแบบอยู่แล้ว
บริการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ 
อัปโหลดไฟล์
2. ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบสินค้าของตัวเองได้ ลูกค้าสามารถอัพโหลดไฟล์พร้อมคำสั่งซื้อโดย ไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ให้มาจะต้องอยู่ในรูปแบบและขนาดภาพที่ระบุ ทันทีที่ได้รับไฟล์จะมีทีมงานคอยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสินค้า ก่อนทำการผลิต หากแบบไม่สามารถผลิตได้ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแก้ไขเพื่อคุณภาพสินค้าของลูกค้าเป็นสำคัญ
PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากพบข้อผิดพลาดที่เกิดจากคุณ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องช่วยแก้ไขแทนคุณ
บริการออกแบบ
3.คุณมีหน้าที่จัดเตรียมข้อความ รูปภาพการออกแบบหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้ PrinT  เพื่อใช้ในบริการการออกแบบ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้อ้างสิทธิ์และอำนาจในการใช้ข้อความรูปภาพการออกแบบหรือเนื้อหาอื่นใด ที่มีให้และการใช้งานดังกล่าวจะไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ
4. PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อบริการออกแบบหรือยกเลิกคำสั่งบริการออกแบบก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเวลาและทุกเหตุผล โดยลูกค้าไม่อาจหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแนะนำของลูกค้า
5. PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การออกแบบและ / หรือสินค้าบริการออกแบบของคุณเป็นตัวอย่างสำหรับการโฆษณาการส่งเสริมการขายและเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน
6. PrinT  จะไม่รับผิดชอบต่อวันครบกำหนดที่เกิดจากความล่าช้าของลูกค้าและจะไม่คืนเงินให้ลูกค้าหากมีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการออกแบบจากความล่าช้าของลูกค้า ในการอนุมัติข้อเสนอหรือการสื่อสารกับพนักงานของ PrinT 
7. เวลาการส่งมอบการออกแบบทั้งหมดเป็นการประมาณการณ์  PrinT จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบ
8. เมื่อคุณอนุมัติการออกแบบขั้นสุดท้าย คุณยอมรับว่า PrinT  จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในการออกแบบรวมถึงการสะกดคำและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
การออกแบบเทมเพลต / การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
9. การอนุมัติไฟล์งาน และ ข้อควรระวังต่างๆ เช่น:
การสะกดคำการเว้นวรรคข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
แบบอักษรที่เสียหาย ต้องแน่ใจว่าแบบอักษรหรือข้อความภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาจีน) แสดงผลอย่างถูกต้อง
ประเด็นเรื่องความโปร่งใส
การอัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้อง
ระยะตัดตกไม่สมบูรณ์หรือการแปลงของสี
กราฟิกและรูปภาพความละเอียดต่ำ;
ตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก เช่น ขนาดปริมาณและกระดา
ทีมงานออกแบบของ PrinT  จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
3.ค่าความคลาดเคลื่อน
1. การพิมพ์ไม่สามารถให้เหมือนกันทุกครั้ง อาจเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเทคนิคและวัสดุที่แตกต่างกัน โดยเราจะยึดมาตรฐานจากเครื่องพิมพ์ที่เราใช้เป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าเราพยายามผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับการออกแบบมากที่สุดที่เท่าที่จะทำได้ 
2. ความคลาดเคลื่อนของสี
เมื่อทำการสั่งซื้อกับ PrinT  คุณยอมรับข้อจำกัดบางประการที่เกี่ยวกับความถูกต้องของสี ซึ่งรวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น:
ไม่มีการรับประกันสำหรับการดูสีเทียบกับหน้าจอหรือสีจากออนไลน์ปรู้ฟ เพราะสีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อมีการเปลี่ยนจากโปรไฟล์สีของหน้าจอปรับเทียบ RGB เป็นโปรไฟล์ CMYK ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้แต่ละหน้าจอยังสามารถแสดงสีที่ต่างกันโดยไม่ขึ้นกับโปรไฟล์สีที่แน่นอน
สีเดียวกับงานที่เคยพิมพ์ก่อนหน้านี้
สีเดียวกันเมื่อเทียบสีกับดิจิตอลปรู้ฟ อาจะเบี่ยงเบนได้ถึง 5% 
สีเดียวกันในการพิมพ์แต่ละครั้ง (แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย)
3. ความเบี่ยงเบนในมิติทางกายภาพ (ขนาด / การตัด / อื่น ๆ )
ขนาดที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2mm
ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งการตัดไม่เกิน 1.5 มม.
คำสั่งซื้อสามารถพิมพ์ได้ด้วยขนาดที่เปลี่ยนแปลงได้สูงสุด 5%;
ตำแหน่งการพับสามารถเบี่ยงเบนได้ไม่เกิน 1 มม.
ความคลาดเคลื่อนของการทำ hot stamp ไม่เกิน 0.5 มม.
ความคลาดเคลื่อนของการ Spot UV ไม่เกิน 0.5 มม.
ความคลาดเคลื่อนของการปั้มนูนไม่เกิน 0.5 มม.
ความคลาดเคลื่อนของระยะตัดตก ในกรณีที่ไฟล์งานของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระยะตัดตกที่ระบุไว้
ปริมาณความคลาดคลื่อน
4. PrinT  ไม่รับประกันทุกคำสั่งซื้อจะผลิตได้ตามจำนวนเท่ากันกับรายการที่สั่ง หากมีการผลิตได้จำนวนน้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อ เราจะชดเชยโดยมอบเป็นเครดิตร้านค้า (จะใช้สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป) หรือ จะคืนเงินให้คุณโดยตรง (การปรับตามสัดส่วน - ราคาสินค้า x ด้วยปริมาณที่ขาดหายไป)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
5. PrinT  นำเสนอวิธีการตรวจแบบพิสูจน์อักษรที่แตกต่างกันก่อนที่จะออกคำสั่งซื้อของคุณไปยังฝ่ายผลิต 2 วิธีคือ :
ออนไลน์ปรู้ฟ: รวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว จุดประสงค์ของออนไลน์ปรู้ฟคือการตรวจสอบว่าองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่และไม่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสี ดังนั้น ออนไลน์ปรู้ฟอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับงานผลิตจริงในแง่ของความถูกต้องของสี
ดิจิตอลปรู้ฟ: คิดค่าบริการตามรายการ การพิมพ์ปรู้ฟนั้นเป็นการปรู้ฟสีและสีจะใกล้เคียงกับงานผลิตจริงโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% โดยดิจิตอลปรู้ฟจะไม่มีการเคลือบลามิเนทและอาจไม่ได้ใช้ ประเภทวัสดุ / ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดกระดาษเดียวกันกับงานผลิตจริงที่คุณได้สั่งซื้อ
4. เงื่อนไขการจัดส่ง
ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
1. คุณต้องระบุที่อยู่สำหรับจัดส่ง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แม้นอกเวลาทำการ ทันทีเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ ในกรณีที่เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งภายหลัง กรุณาติดต่อทีมงาน การเปลี่ยนที่อยู่ได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับสถานะการผลิตด้วย โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุด
2. สินค้าที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ทันทีที่พร้อม
3. หากที่อยู่ที่ระบุไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน PrinT  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า
วิธีการขนส่ง / ติดตั้ง
4. PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการขนส่งแบบใดพร้อมกับบริการจัดส่งที่เหมาะสม PrinT  จะเป็นผู้พิจารณาว่าคำสั่งซื้อนั้นจะจัดส่งในแพ็คเกจเดียวหรือหลายแพคเกจ การแบ่งส่งสินค้าเป็นงวด ๆ ในบางกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นที่งวดการจัดส่งล่าช้า คุณยอมรับว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะส่งคืนสินค้าในงวดอื่น ๆ
ระยะเวลาจัดส่งไม่ใช่ข้อกำหนดตามสัญญา
5.PrinT  จะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งภายใต้กรอบระยะเวลาการส่งมอบตามที่ได้สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม PrinT  จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใด ๆ
การรับสินค้า การตรวจรับเมื่อส่งมอบ การตรวจสอบครั้งแรก
6. คุณตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าและบริการที่ได้รับ หากหีบห่อมีการชำรุดควรถ่ายภาพและแจ้งพนักงานขนส่งสินค้ารับทราบทันที 
7. หากทำการตรวจสอบแล้วคุณพบว่าสินค้าและบริการเสียหายคุณต้องบันทึกความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเซ็นชื่อส่งมายัง PrinT  ภายใน 3 วันของการจัดส่ง หลังได้รับสินค้า เราจะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือสินค้าที่เสียหายหลังจากผ่านไป 3 วันหลังจากส่งมอบแล้ว
8. คุณตกลงที่จะไม่ปฏิเสธการจัดส่งอันเนื่องมาจากการส่งเร็วกว่ากำหนดหรือส่งล่าช้าของงวดจัดส่ง
การคำนวณวันส่งมอบ
9. PrinT  อาจจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ :
การชำระเงินของคุณล่าช้า เอกสารไม่สมบูรณ์ (เช่นการยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร)
การอัปโหลดไฟล์งานใหม่อีกครั้งหลังจากเลยกำหนดเวลาแล้ว
การอัปโหลดไฟล์งานที่ผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข
การอนุมัติงานล่าช้าหรือการไม่อนุมัติดิจิตอลปรู้ฟหรือออนไลน์ปรู้ฟ
ที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง
PrinT  จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้น
5. กระบวนการยกเลิกและการร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียน
ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับสินค้าและบริการของเราโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา โดยการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยมีเงื่อนไขและทางเลือกดังต่อไปนี้ :
PrinT  ของสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียว หากไม่มีเหตุผลพิเศษในการส่งคืน สินค้าที่ส่งคืนจะไม่ได้รับการยอมรับ
คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อไม่เกิน 45 วันหลัง จากวันที่กำหนดจัดส่งโดยประมาณ หาก PrinT  ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 30 วัน
หากคุณได้รับสินค้าแล้ว จะต้องส่งคืนสินค้าในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถคืนเงินหรือผลิตซ้ำได้จนกว่าสินค้าและบริการจะถูกส่งคืนเต็มจำนวน
ยกเว้นในกรณีของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดพลาดซึ่งละเมิดการรับประกันตามกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 การคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากมีการแจ้งปัญหามาทาง PrinT ภายใน 7 วัน จากวันที่ส่งมอบ
การคืนเงิน และ การผลิตซ้ำ
หากการผลิตยังไม่ได้เริ่มต้น และ คุณยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีเหตุผลพิเศษ อาจมีการเครดิตสำหรับจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสินค้านั้นๆ
การออกเงินคืนจะต้องใช้เฉพาะวิธีการชำระเงินหรือบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ใช้ในการชำระเงินเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของ PrinT  และจะดำเนินการภายใน 15 วัน
เราอาจผลิตสินค้าและบริการที่บกพร่องซ้ำ โดยคุณจะต้องส่งคืนสินค้าที่ชำรุดเต็มจำนวน โดยเริ่มนับระยะเวลาในการผลิตใหม่ การผลิตซ้ำจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์งาน
ข้อกำหนดความรับผิดชอบ
ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ความรับผิดของ PrinT  สำหรับความผิดพลาดใด ๆ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือสำหรับการเรียกร้องใด ๆ จากคุณจะจำกัดเฉพาะ:
การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าและบริการใหม่ (แล้วแต่กรณี) หรือวิธีอื่นใด และเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนหรือจัดหาสิ่งที่เราถือว่าเป็นสินค้าและบริการที่เทียบเท่ากัน
การซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด
การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการรับคืนสิ่งที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่เทียบเท่ากัน; หรือ
การชำระค่าซ่อมสินค้าที่ชำรุด
print จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับ:
การสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง (หรือโดยอ้อม) จากความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ PrinT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน ความล้มเหลวด้านพลังงาน ข้อจำกัด ของรัฐบาล ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการพังทลายในระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ไฟล์ดิจิทัลที่คุณส่งซึ่งถูกเข้าถึงหรือเผยแพร่โดยบุคคลที่สามที่อยู่นอกการควบคุมของ PrinT 
6. เรื่องอื่นๆ ที่คุณควรทราบ
การรับประกัน
ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ PrinT  ไม่รับประกันหรือรับประกันยกเว้นในขอบเขตและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
ทรัพย์สินทางปัญญา
1 .คุณยอมรับว่าเนื้อหาของ PrinT  ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ และวัสดุอื่น ๆ อาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
2. คุณยอมรับว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ PrinT  เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์รวมถึงข้อมูล เอกสาร รูปภาพ และวัสดุทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ การทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PrinT  จะทำให้คุณถูกลงโทษตามกฎหมาย
ค่าสินไหมทดแทน
การชดใช้ค่าเสียหาย โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ของ บริษัท ดิจิตอล ออฟเซท เอเซียแปซิฟิค จำกัด และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงานรวมถึงตัวแทนให้ปลอดจากข้อร้องเรียนใดๆ รวมถึงความเสียหาย หนี้สินและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ :
4. การใช้หรือการใช้สินค้าและบริการและ / หรือเว็บไซต์ในทางที่ผิด; และ / หรือ
5. การละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณหรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่
การป้องกันข้อมูล
6. วัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย PrinT  ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตและ / หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ได้แก่ :
มอบสินค้าและบริการแก่คุณ
จัดการบัญชีของคุณ
การดำเนินการเรื่องการชำระเงิน
ตอบข้อซักถามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ส่งข้อเสนอทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้คุณ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงเนื้อหาและการโฆษณาส่วนบุคคลตามการตั้งค่าหรือข้อมูลประชากรของคุณ
ดำเนินการวิจัยตลาดทำความเข้าใจและกำหนดที่ตั้งลูกค้า ความพึงพอใจ และข้อมูลประชากร พื่อให้ เราตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ
ปกป้องและบังคับใช้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาและกฎหมายของเรา;
การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ และ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น
7.คุณยอมรับว่าเราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อส่งข้อเสนอส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการใช้จดหมายไดเร็คเมล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ SMS MMS และวิธีการอื่นใด
8. หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องการถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรับการเข้าถึงหรือแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ PrinT  ที่ info@print.co.th.
9. เราอาจเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ เราตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์
การปฎิเสธเนื่องจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม10. PrinT  ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เราเห็นสมควรว่าเนื้อหานั้นไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตราย มขู่ ลามกอนาจาร การเลือกปฏิบัติ การดูหมิ่นหรือดูถูกเหยียดหยาม รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ขัดต่อศีลธรรมและมารยาทที่ดีหรือสามารถนำไปสู่การเรียกร้องค่าชดเชย หรือสร้างความเสียหายให้ผู้เกี่ยวข้อง
การสื่อสาร
11. การสื่อสารทั้งหมดกับ PrinT  จะเป็นทางอีเมลและส่งไปยัง info@print.co.th.
เว็บไซต์
12. PrinT  ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์หรือหากเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
การดัดแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
13. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้รับการแก้ไขโปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ
การเยียวยาและการสละสิทธิ์
14 .สิทธิและการเยียวยาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเพิ่มขึ้นและไม่รวมถึงสิทธิ์และการเยียวยาใด ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นโดย PrinT  ในการใช้สิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องดำเนินการโดยสละสิทธิ์ดังกล่าว สิทธิอำนาจหรือสิทธิ์พิเศษนั้น และไม่มีการดำเนินการเพียงส่วนเดียวหรือบางส่วนโดย PrinT  ในสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่จะขัดขวางการดำเนินการต่อไปของสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษนั้นหรือการดำเนินการของสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ
กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล
15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่งประเทศไทย